fbpx

Artikel I BEGRIPSBEPALING

De algemene voorwaarden zijn steeds van toepasing bij elke tijdelijke huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder(s) van één of meerdere gîtes.
  • Huurder: De particuliere persoon die de huurovereenkomst aangaat met de verhuurder, voor een bepaalde periode en een bepaalde prijs.
  • Verhuurder: De eigenaar of de externe partner die de gîtes aanbiedt ter verhuring via hun kanalen.
  • Huurovereenkomst: Is de opsomming van de gemaakte afspraken tussen verhuurder, huurder en eigenaar. Hieronder zijn onder meer bepaald periode, prijs, aankomst- en vertrektijden, aantal aanwezige personen,…
  • Eigenaar: Zijn de particuliere eigenaars of hun vertegenwoordigers die in onderlinge overeekomst de woning aanbiedt ter verhuring. In deze overeenkomst zijn zij de vertegenwoordigers van de belangen van Maison Violette.
  • Huurprijs: De prijs die is afgesproken tussen de partijen, huurder, verhuurder en eigenaars. Exclussief de waarborg en de kosten voor nutsvoorzieningen en schoonmaak.
  • Voorschot: Het deel van de huurprijs dat verschuldigd is bij de definitieve reservatie
  • Waarborg: Het bedrag dat ter bewaring overgemaakt wordt ten laatste bij de aanvang van de verhuring. Dit bedrag wordt aangewend om kosten en eventuele bijkomende kosten of schade te vergoeden.
 

Artikel II RESERVATIE

2.1. Na ontvangst van uw reservatie aanvraag ontvangt u van de verhuurder per mail een bevestiging van uw reservatie met de relevante gegevens voor uw verblijf en van uw persoonlijke gegevens.
 
2.2. De huurder verbindt zich ertoe om na ontvangst van de reservatiebevestiging de juistheid en de volledigheid van de gegevens te controleren. Eventuele ontbrekende of onjuiste gegevens moeten onmiddellijk en daarbij binnen de 24uur gemeld worden ten einde misverstanden en een correct verloop van het verblijf te garanderen. Indien de correctie of aanvulling van de gegevens niet of laattijdig gebeurd is de huurder niet gerechtigd zich op deze onvolledigheid of onjuistheid van de reservatiebevestiging te beroepen.

 

2.3. De verhuurder informeert de huurder over de gehuurde gîte, de huurprijs, waarborg, kosten en de algemene voorwaarden. De reservatie is pas definitief na de betaling van het voorschot van 30% van de huurprijs.

2.4. De huurder verklaard zich akkoord met deze algemene voorwaarden wanneer zij de betaling van het voorschot uitvoeren of een ondertekende overeenkomst bezorgen.

2.5. Ingeval er twee huurders voor dezelfde periode zich aanmelden is het steeds de huurder die als eerste aan de modaliteiten van de overeenkomst voldoet die het recht behoudt. De tweede huurder krijgt in dat geval zijn betalingen terug, zonder hierbij aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding of eender welke andere vorm van compensatie.

 

Artikel III HUURPERIODE

3.1. De huurovereenkomst is voor een vooraf bepaalde periode, buiten deze periode heeft de huurder geen recht tot toegang tot de gîte. In bijzondere periodes (bijvoorbeeld kerst- en nieuwjaarsperiode) kan de periode minimum één kalenderweek bedragen. Wanneer u een reservatie doet voor een dergelijke bijzondere periode kunnen er geen afwijkingen worden aanvaard voor deze periode.

3.2. De huurperiode neemt steeds een aanvang tussen 17:00u en 19:00u . Het vertrek vindt plaats afhankelijk van de overeengekomen periode respectievelijk om 10:00u of 20:00u.

3.3. Afwijkingen van de huurperiode zijn mogelijk mits voorafgaande overeenkomst tussen huurder, verhuurder en eigenaar. Op voorwaarde dat de afwijking geen conflict veroorzaakt met andere verhuringen.

3.4. Afwijkingen van de huurperiode zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder én de eigenaar, geeft de eigenaar (eventueel door monde van de verhuurder) het recht om een extra huurprijs aan te reken voor de verlengde periode. Dit wordt steeds verrekend in volledige dagen. De eigenaar en verhuurder behouden in dit geval als nog het recht om de huurder te verwijderen van de gîte om een conflict met andere verhuringen te vermijden.

Artikel IV BETALINGSVOORWAARDEN

De overeenkomst en daarbij ook de reservatie van de gîte komt pas tot stand na de ontvangst van de bepaalde sommen op de vooraf afgesproken betalingswijze.

4.1. De waarborg en resterende huurprijs, na ontvangst van het voorschot, dienen ten laatste 40 dagen voor de eigenlijke huurperiode voldaan zijn, volgens de afgesproken betalingswijze. Bij het uitblijven van deze betaling wordt uw reservatie als geannuleerd beschouwd.

4.2. Er kunnen door de huurder geen wijzigingen gebeuren, dan deze die overeengekomen zijn met verhuurder én eigenaar.

4.3. Indien de huurder niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden zoals hierboven omschreven of zoals afgesproken met de eigenaar of verhuurder, heeft de eigenaar het recht om een bijkomende administratieve kost aan te rekenen van € 250,- verhoogd met de wettelijke intresten. Dit vanaf 14 kalenderdagen na het uitblijven van de verschuldigde sommen. Deze termijn kent pas een einde op de dag dat de verschuldigde sommen effectief op rekening van de eigenaar zijn ontvangen.

Artikel V WAARBORG

Ten laatste voor de aanvang van de huurperiode is de huurder gebonden tot het betalen van de geldelijke waarborg. Deze gelden dienden ontvangen te zijn door de eigenaar of verhuurder ten laatste bij aanvang van de verhuring. Bij het ontbreken van de waarborg wordt de overeenkomst verbroken. (Zie art. 14 annulatie)

5.1. Het bedrag van de geldelijke waarborg bedraagt € 250,- per aaneensluitende reservatie. Dit bedrag kan verhoogd worden indien de eigenaar een verhoogd risico vaststelt aan de verhuring. De eventuele wijziging van de waarborg is vooraf bepaald in onderling overleg met verhuurder en huurder.

5.2. Wijzigingen van het risico ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie bij de reservatie, geeft de eigenaar het recht om het bedrag van de waarborg alsnog te wijzigingen. Indien er in deze situatie geen overeenkomst kan gevonden worden tussen huurder, verhuurder en eigenaar geeft dit de eigenaar het recht de overeenkomst éénzijdig te verbreken. (Zie art.14 annulatie)

5.3. De terugbetaling van de waarborg na aftrek van de eventueel nog openstaande kosten, wordt uitgevoerd aan de huurder ten laatste 14 kalenderdagen na het einde van de huurovereenkomst.

Artikel VI NUTSVOORZIENINGEN

In de kosten van de gîte zijn de bedragen van de hieronder bepaalde nutvoorzieningen inbegrepen mits deze niet van buitensporige aard zijn.

6.1. De gîte is voorzien van stromend (warm) water, elektriciteit, elektrische verwarming, WiFi, digitale televisie. De verbruikskosten voor deze nutsvoorzieningen zijn inbegrepen in de onderstaande ramingen.

6.2. De kosten voor de nutsvoorzieningen zijn als volgend bepaald. Onder voorbehoud dat het verbruik van deze voorzieningen niet van buitensporige aard is.
Winter : weekend: € 60 – lang weekend: € 80 – midweek: € 110 – week: € 175
Zomer : weekend: € 30 – lang weekend: € 40 – midweek: € 60 – week: € 95

6.3. Indien het verbruik van de nutsvoorzieningen dermate hoog ligt dat deze als van buitensporige aard kan gekwalificeerd worden, heeft de eigenaar het recht de werkelijk kosten van het verbruik door te rekenen aan de huurder. *Deze wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde verbruik van andere voorafgaande verhuringen.

6.4. Het is ten strengste verboden om elektrische wagens op de te laden aan het elektriciteitsnet van de woning. Het bijkomende verbruik zal verrekend worden. Ingeval van schade aan de infrastructuur van de woning zullen de kosten verhaald worden op de huurder.

Artikel VII TOERISTENBELASTING

Voor de uitbating van de gîte is de eigenaar aan de lokale overheid een belasting verschuldigd. De lokale overheid is bevoegd voor de bepaling van de modale voorwaarden van deze belasting.

7.1. De toeristenbelasting is verschuldigd tijdens de periode van verhuring voor het reël aantal personen verblijvend in de gîte.

7.2. Afwijkingen van verblijven worden enkel aanvaard indien zij vooraf zijn gemeld aan de eigenaar en de verhuurder. Indien er zich wijzigingen voordoen in het verblijf tijdens de verhuring of zonder voorafgaande melding aan de eigenaar en de verhuurder, worden deze niet aanvaard.

7.3. De toeristenbelasting bedraagt € 1,50/pp/nacht als de persoon de leeftijd van 3 jaar op het moment van de verhuring overschrijdt. De toeristenbelasting wordt afgerekend aan het einde van de verhuring.

Artikel VIII ANULERING OF VOORTIJDIG VERTREK

Annulatie van de reservering kan op elk moment, mits er voldaan is aan onderstaande voorwaarden. Wij adviseren u om een reisannulatieverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsinstelling voor uw verblijf in de gîte.

8.1. Annulatie of wijziging tot 60 dagen voor de verhuring. In deze situatie bent u enkel het voorschot van uw reservatie verschuldigd. Eventuele huur, waarborg of kosten die u reeds heeft overgemaakt worden u terugbetaald.

Annulatie of wijziging tussen de 59 en 40 dagen voor verhuring: In deze situatie bent u 50% van de huurprijs verschuldigd als annulatiekosten. Eventuele huur, waarborg of kosten die u reeds hebt overgemaakt worden u terugbetaald.

Annulatie of wijziging minder dan 40 dagen voor verhuring: In deze situatie bent de volledige huurprijs verschuldigd. Eventueel waarborg en kosten die u reeds hebt overgemaakt worden u terugbetaald.

8.2. Situaties die de eigenaar het recht geven tot éénzijdige verbreking van de huurovereenkomst zijn steeds onder voorwaarden van een annulatie minder dan 40 dagen, ook indien deze zich voordoet meer dan 40 dagen voor de huurperiode.

8.3. Een annulatie wordt pas aanvaard wanneer de eigenaar of verhuurder schriftelijk of per mail in kennis is gesteld. De postdatum is bij deze bepalend voor de voorwaarden.

Artikel IX EENZIJDIGE VERBREKING VAN DE HUUROVEREENKOMST

In uitzonderlijke gevallen behoud de eigenaar het recht om de huurovereenkomst éénzijdig te verbreken zonder dat de huurder aanspraak kan maken op terugbetaling of eender welke vorm van compensatie.

9.1. De eigenaar heeft de recht om de huurovereenkomst éénzijdig en met onmiddellijke ingang te verbreken wanneer die op eender welke wijze vaststelt er inbreuken plaatsvinden op het huisregelement of de algemene voorwaarden. Of indien hij vaststelt dat er moedwillig schade wordt toegebracht aan deze eigendom.

Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer het maximaal toegelaten personen of huisdieren worden overschreden. Indien er dansfeesten of drinkgelag georganiseerd worden of er vastgesteld wordt dat hiertoe intenties zijn. Of wanneer er wordt vastgesteld dat de accommodaties gebruikt worden om handel of arbeid te drijven of onder te verhuren.

Uiteraard wordt de huurovereenkomst onmiddellijk opgeschorst indien er (na tussenkomst van de bevoegde overheid) wordt vastgesteld er een overtreding van de (lokale) wetten plaatsvindt. Dit kan in situaties van vastgestelde overlast of illegale handelingen.

9.2. Wanneer de verschuldigde bedragen (huurprijs en/of waarborg) niet of laattijdig zijn voldaan.

9.3. In geval van overmacht of toeval, zowel van blijvende of tijdelijk aard, zonder dat de huurder aanspraak op nakoming of gedeeltelijke compensatie kan doen gelden. Onder overmacht wordt verstaan elke situatie die buiten het menselijk handelen valt van de eigenaar of verhuurder.

Artikel X SCHOONMAAK

De gîte hoort netjes achtergelaten te worden bij vertrek. Indien dit niet gebeurt, kan dit leiden tot meerkosten op de eindschoonmaak.

Dit houdt in:

– De ruimtes borstelen/vegen;
– De vaat te doen en op te ruimen;
– (Elektrische) huishoudtoestellen schoon te maken (barbecue inbegrepen);
– Het keukenaanrecht, de eet- en salontafel af te kuisen (vergeet ook de deksels van de vuilbakken niet);
– Verplaatste meubels terug te zetten waar ze zich bij aankomst bevonden;
– De toiletten fatsoenlijk achter te laten;
– Uw afval te sorteren en op de juiste plek te deponeren (denk aan de kleine vuilbakjes in de badkamers en toiletten);

De duobak vindt u buiten aan de straat of aan de achterzijde van het huis
– groenten, fruit en tuinafval: in een composteerbaar zakje (dit is reeds voorzien in het kleine emmertje in de keuken) deponeren in het groene gedeelte van de duobak,
– restafval in een gesloten zak, mag u eveneens in de duobak deponeren.
– Papier en karton mag in een kartonnen doos achtergelaten worden in het tuinhuis
– Voor PMD zijn er blauwe afvalzakken voorzien in het tuinhuis,
– Glas kunt u deponeren in de glascontainers op de parking van de Carrefour market.
– De bedden op te ruimen en het beddengoed (matras- en kussenbeschermers) in de linnenmand te gooien;
– Schakel de koelkast terug uit en laat de deuren openstaan;
– Spoel de wasbakken uit.

10.1. De schoonmaakkosten zijn vooraf bepaald en bedragen € 75,-. Bij het niet naleven van de voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten worden bij aangerekend. Deze kunnen vereffend worden doormiddel van de waarborg.

Artikel XII VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER EN EIGENAAR

De verhuurder en eigenaar zijn ertoe verplicht de gîte op het overeengekomen tijdstip en in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder ter beschikking te stellen.

Artikel XII VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

13.1. De huurder is aansprakelijk voor de toegebrachte schade door hem of zijn medegasten of aanwezigen. Wanneer er zich een schadegeval voordoet dient de huurder de eigenaar van Maison violette hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

13.2. Wagens kunnen gestationeerd worden op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen. Het gebruik hiervan is op eigen risico.

13.3. Bij aankomst aan de gite is de huurder ertoe verplicht de gite en aangrenzende terreinen te inspecteren. Indien de huurder schade vaststelt die niet vermeld staat op de plaatsbeschrijving, moet hij deze melden binnen de 4 uur na aankomst in de gite.

13.4. In de gite is een overnachting toegelaten voor het aantal personen vermeld op de huurovereenkomst. Uitsluitend de door de huurder opgegeven personen, bij de boeking, zijn toegelaten om in de vakantiewoning te overnachten. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar en eventueel de betaling van een bijkomende huurprijs, kan hiervan afgeweken worden.

13.5. De huurder is gedurende zijn verblijf in de gite verantwoordelijk voor al de aanwezige personen of dieren. Het is aan de huurder om toe te zien dat er geen ongewenste personen of dieren aanwezig zijn in de woning.

13.6. Bij overtreding wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en zijn de huurder en zijn gasten gebonden de vakantiewoning onmiddellijk te verlaten. Zie art.9.

13.7. De gite is volledig rookvrij. Enkel op het terras is roken toegelaten. Peuken en assen moeten opvangen worden in een asbak.

Artikel XIV AANSPRAKELIJKHEID

14.1. De eigenaar van Maison-Violette kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade in de gîte, veroorzaakt door de gast of derden; de gast vrijwaart de eigenaar tegen aanspraken. De eigenaar is niet aansprakelijk voor storingen in en om de vakantiewoning, zoals storingen en uitval van stroom, watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.

14.2. Enkel ingeval van grove schuld of nalatigheid van de eigenaar kan de eigenaar aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

14.3. De eigenaar is nooit aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder gedurende of ten gevolge van de huur of het verblijf in de gite.

14.4. Indien er in hoofde van de eigenaar sprake is van een in rechte aansprakelijkheid, is deze steeds beperkt tot de directe en bewezen schade. Gevolgschade is steeds uitgesloten van elke schadeloosstelling.

14.5. Schadeloosstellingen kunnen nooit de grens van het maximumbedrag van de verzekering overschrijden, die de verzekeraar in het voorkomende geval zou uitkeren.

Artikel XV KLACHTEN

15.1. De eigenaar en verhuurder staan in voor de juistheid van de omschrijving van de accommodatie, met dient te verstaan dat geringe afwijkingen aanvaardbaar worden geacht. De beschrijving en indrukken van de accommodatie en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden afwijken van de beschrijving op de website van de verhuurder. De bedoelde informatie wordt geacht persoonlijk en subjectief te zijn.

15.2. De huurder is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de verhuurder of de eigenaar voor te leggen. De verhuurder of eigenaar dient een klacht steeds adequaat en met spoed te behandelen.

15.3. De huurder dient een klacht, vanaf de bij aankomst op het verblijfadres of gedurende het verblijf, uiterlijk binnen 24 uur te melden aan de verhuurder of de eigenaar. Deze zal trachten de klacht onverwijld ter plaatse op lossen.

Gemelde klachten die pas 24 uur na de vaststelling aan de verhuurder of de eigenaar gemeld worden, geven geen recht op compensatie of schadeloosstelling.

Wij danken u voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen en wensen jullie een aangenaam en deugddoend verblijf.